Eastern Buryat

[aka Mongolian Buriat, бурят-монгольский язык, buryaad xelen]

Classification: Mongolic

·

vulnerable

resource

Хоёр хулгана

Хоёр хулгана Һүтей ехэ тогоон байба. Хоёр хулгана тэрээниие тойроод гүйлдэнэ. Һүнэй амтатайхан үнэр анхилаад, тэрээндэ хүрэжэ ядана хоюулан. - Эй, ерэл даа наашаа, энэ тогооной хажууда ерээд бай, би шинии нюрган дээрэ гараад, энэ тогоотой һү руу орхоб. Һүүлһээмни шанга зуугаад байгаарай, алдажархибаш, - гэбэ. Энэ хэлсэһэн ёһоороо болбо. Нэгэниин һүү ууна-ууна, садахаар юм бэшэ. Нүгөөдэн һүүлһээн зуугаад байхадаа бодно: - һөө, бузар муухай золигшни намайе мэхэлжэ энэ муухай һүүлээ ама руум шэхээд, һүнэй дээдэ амтатайхан үрмые эдижэ байхабшибии. Нэгэниин һүү ууна-ууна, садахаар юм бэшэ. Хоёрдохин һүүлын зуугаад байхадаа бодно: - Һэ, энэ эгээ дээдэ амтатайхан үрмын эдижэ байна, хүрөөхашхаран гэхэдээ һүүлын алдажархиба. - Хэлээ һэм, хэлээ һэм, - гэ гэһээр нэгниин тогоотой һү руугаа унашаба, нүгөөдэнь тогооной мэлигэр захые долёоһоор хооһон үлэшэбэ гэлсэдэг.

Elena Baldaeva

Comments