Oroch

[aka Orochi, орочский язык, Sprache der Oročonen]

Classification: Tungusic

·

severely endangered

  • Sravnitel'nyj slovar' tunguso-man'chzhurskix jazykov . Anonymous, (1975) · edited by Cincius, V. I. · Nauka

  • Orochskij jazyk ( pp. 191-209 ) . Avrorin, Valentin Aleksandrovich and Lebedeva, E. P. (1968) · In Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziatskie jazyki edited by Skorik, P. Ja. · Nauka