Koi

[aka Koyu, Kohi, Koyi]

Classification: Sino-Tibetan

·

threatened

Language metadata

Koyu, Kohi, Koyi, Koi Bo'o, Koyu Bo'

Sino-Tibetan, Kiranti

ISO 639-3

kkt

As csv

OLAC search

Language information by source

Discussion

comments powered by Disqus