Walungge

[aka Olangchung Gola, Walungchung Gola, Walung]

Classification: Sino-Tibetan

·

threatened