Negidal

[aka Neghidal, Nigidal, Ilkan Beye]

Classification: Tungusic

·

severely endangered

  • Negidal'skij jazyk ( pp. 189-201 ) . Cincius, V. I. (1997) · In Jazyki mira, Mongol'skie jazyki, Tunguso-Man'chzhurskie jazyki, Japonskij jazyk, Korejskij Jazyk edited by Alpatov, V. M. et al. · Indrik

  • Negidal'skij jazyk (Negidal language) ( pp. 109-128 ) . Kolesnikova, V. D. and Konstantinova, O. A. (1968) · In Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziaskie jazyki edited by Skorik, P. Ja. · Nauka