Thao

[aka Sau, Sao, Shao]

Classification: Austronesian

·

critically endangered

resource

Fieldwork elicitation on the Thao language

Fieldwork elicitation on the Thao language with a native speaker of Thao

Haowen Jiang

Haowen Jiang

Sun Moon Lake, Nantou County, Taiwan

Oct. 25, 2012

Comments