Miami-Illinois

[aka Myaamia, Miami, Illinois]

Classification: Algic

·

awakening

resource

Person Markings image

A document that explains the different person markings used in Myaamia.

The Myaamia Project

The Myaamia Project

Person Markings Guide, Myaamia Language

Aug. 24, 2012

Daryl Baldwin

A document that explains the different person markings used in Myaamia.

The Myaamia Project

Myaamia Publications

The Myaamia Project

Comments