Kaiy

[aka Taori-Kei, Taori-Kaiy, Kai]

Classification: Lakes Plain

·

endangered

Language metadata

Taori-Kei, Taori-Kaiy, Kai, Todi

Lakes Plain, Tariku, Doutai-Kai-Waritai

ISO 639-3; Glottolog

tcq; kaiy1239

As csv

OLAC search

Language information by source

Discussion

comments powered by Disqus