Shoshone

[aka Shoshoni, Shoshoni-Goshiute, Shonshoni]

Classification: Uto-Aztecan

·

endangered