Ho Chi Minh City Sign Language

[aka ngôn ngữ ký hiệu thành phố Hồ Chí ...]

Classification: Sign Language

·

endangered