Ersu

[aka 爾蘇語]

Classification: Sino-Tibetan

·

threatened

resource

Phonological Inventories of Tibeto-Burman Languages. STEDT Monograph Series

Contains lists and comparisons of known phonological sounds utilized in the languages of the classification of Tibeto-Burman. Languages mentioned include Achang: Lianghe, Luxi, Longchuan; Ahi; Akha; Angami:Khonoma, Kohima; Ao:Chungli, Mongsen; Apatani; Atong; Bai: Bijiang Dali Jianchuan; Baima: Luotongba; Bantawa: Rabi; Bawm; Bengni; Bisu; Bodo; Bokar; Bola; Bori; Bunan: Gahri; Burmese: Written Burmese, Rangoon; Cangluo: Eastern Bhutan, Motuo, Tilang; Chamling; Chang; Chantyal; Chepang: Eastern/Maiserang; Chokri; Cuona: Southern/Mama, Northern/Wenlang; Damu; Darang; Deuri; Dhimal; Dumi; Dzongkha; Ergong: Daofu; Ersu: Ganluo; Gallong; Garo; Gasu Gazhuo; Geman; Guiqiong; Gurung: Ghachok; rGyalrong: Zhuokeji/lCog-rtse; Hani: Lüchun, Haoni, Biyue, Kaduo; Hayu; Hpun: Megyaw/Northern; Idu; Jingpho: Bhamo, Enkun; Jinuo: Buyuan , Youle; Kanauri: Standard; Karen (Bwe): Chitabu, Blimaw; Karen (Eastern Kayah/Red Karen) , and many more. There is a table of contents on page xxv, xxvi, and xxvii listing the complete list of languages mentioned in the article. Ersu is mentioned on page 101

fantasieanime .

Jan. 1, 1996

Comments